Rejestracja
Login: *
Hasło: *
Potwierdzenie hasła: *
Imię: *
Nazwisko: *
e-mail: *
Telefon: *
Jako przyszła Mama wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dotyczących stanu zdrowia w celu oceny(kwalifikacji) możliwości pozyskania krwi pępowinowej przez Diagnostykę Bank Komórek Macierzystych Sp. z o.o., ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków(KRS 0000488713).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Diagnostyki Banku Komórek Macierzystych Sp. z o.o., ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków (KRS 0000488713) na podany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, ze zm.) w związku i w zakresie czynności przygotowania do zawarcia umowy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Diagnostyki Banku Komórek Macierzystych Sp. z o.o., ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków (KRS 0000488713)drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz. 1030, ze zm.), na podany adres e-mail w związku i w zakresie czynności przygotowania do zawarcia umowy


Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków ( KRS nr 0000488713), z godnie z ar 13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO ) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków ( KRS nr 0000488713) e-mail: bank@dbkm.pl;
 2. W spółce Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków ( KRS nr 0000488713) został powołany Inspektor zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt pod adresem e-mail: iod@dbkm.pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe :
  1. tj. imię, nazwisko, adresy kontaktowe, adres e-mail, numer telefonu, na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO będą przetwarzane w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz docelowego jej wykonania;
  2. tj. dane szczególnej kategorii wskazane w ankiecie informacyjnej zawierającej informacje na temat stanu zdrowia, będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 lit a RODO, tj. wyraźnej zgody właściciela danych, w związku z koniecznością oceny, czy stan zdrowia osoby, której dane dotyczą daje gwarancję skutecznego świadczenia usługi pozyskania krwi pępowinowej.
 4. Na etapie przygotowywania do zawarcia umowy - na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO - gromadzone są również dane osobowe obydwu rodziców/opiekunów prawnych w zakresie niezbędnym dla możliwości skorzystania z przysługujących im uprawnień dostępu do informacji o dziecku i zawieranej umowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
  1. w zakresie realizacji zawartej z Diagnostyką Bankiem Komórek Macierzystych spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowy - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
  2. w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Diagnostyce Banku Komórek Macierzystych spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów oraz świadczenia usług medycznych - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Diagnostykę Bank Komórek Macierzystych spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Diagnostyki Bank Komórek Macierzystych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
  4. w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 6. Pani /Pana dane będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi utrzymania i serwisu systemu informatycznego obsługującego zgłoszenia.
 7. Dane, które gromadzimy nie są przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza obszar UE.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana ww. danych niezbędnych w czynnościach przygotowawczych do zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak brak ich podania wyklucza możliwość zawarcia umowy,
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
   Jeżeli zapomniałeś hasła:
Jeżeli jesteś użytkownikiem tego systemu:
©® bk.macierzynstwo.pl 2018